Sirilla

12 tekstów – auto­rem jest Si­ril­la.

Myślę, że życie po­lega na tym aby niektóre gra­nice umieć wyz­naczyć i sza­nować, in­ne zaś śmiało przekraczać. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 stycznia 2015, 19:30

Uwiel­biam be­zin­te­resow­ność. Zwłaszcza taką, która nie da­je o so­bie zapomnieć. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 14 listopada 2013, 15:32

W życiu każde­go z nas po­jawiają się ta­kie oso­by do których ma­my słabość. Możemy je kochać lub niena­widzić, ale prędzej czy później i tak im ule­gamy nieza­leżnie od te­go co pod­po­wiada nam ro­zum. Wbrew wszys­tkiemu i wszystkim. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 lipca 2013, 12:52

Zaw­sze wie­działam, że jes­tem stworzo­na do wiel­kich rzeczy. Prob­lem po­legał na tym, że byłam za nis­ka, aby ich dosięgnąć...

:) 

myśl
zebrała 14 fiszek • 5 stycznia 2013, 22:07

Ko­lej­ne roz­cza­rowa­nie, kiedy wyob­rażenia o kimś, znów oka­zały się tyl­ko i wyłącznie wyobrażeniami. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 4 stycznia 2013, 21:42

- Za­pom­nieć o swoim przy­jacielu, to tak jak­by za­pom­nieć o sa­mym so­bie – niemożliwe.
- Czym więc jest nasza relacja?
- Kłam­stwem, mo­ja droga. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 stycznia 2013, 21:25

Bez­czel­ność XXI w - na­zywać głupotę i cham­stwo sztuką. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 5 października 2012, 17:04

Ko­bieta po­win­na być wyjątko­wa, a nie tandetna.
Szko­da, że tan­de­ta sprze­daje się lepiej. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 6 września 2012, 00:09

W każdym z nas jest od­ro­bina dziecka.
Naj­gorzej jed­nak, kiedy ujaw­nia się to w za­bawie in­ny­mi ludźmi.
Bez wyob­raźni i skrupułów. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 18 kwietnia 2012, 00:16

Trze­ba po­zytyw­nie pat­rzeć na świat.
Nie na ludzi.
Bo to ludzie są naj­większą "wadą" te­go świata. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 4 kwietnia 2012, 13:17
Zeszyty
  • Wartościowe – Tek­sty które do mnie prze­mawiają.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sirilla

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność

14 stycznia 2015, 19:30Sirilla do­dał no­wy tek­st Myślę, że życie po­lega [...]